Thông tin các tài khoản đăng nhập mặc định khi cài lại hệ điều hành

Username: vui lòng chọn tài khoản tương ứng với hệ điều hành bạn đã cài
+ root (CentOS, Ubuntu Server, Debian, Fedora)
+ administrator (Window 2008, Window 2012, Window 2016, Window 2019)
+ maxserver (Window 7, Window 10, Ubuntu Desktop)