Thông tin các tài khoản đăng nhập mặc định khi cài lại hệ điều hành

Username: vui lòng chọn tài khoản tương ứng với hệ điều hành bạn đã cài
+ root (CentOS, Ubuntu Server, Debian, Fedora)
+ administrator (Window 2008, Window 2012, Window 2016, Window 2019)
+ maxserver (Window 7, Window 10, Ubuntu Desktop)

 
Posted by: - Sat, Apr 13, 2019. This article has been viewed 372 times.
Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/thông-tin-các-tài-khoản-đăng-nhập-mặc-định-khi-cài-lại-hệ-điều-hành-28.html

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)