Thông tin các tài khoản đăng nhập mặc định khi cài lại hệ điều hành


Username: vui lòng chọn tài khoản tương ứng với hệ điều hành bạn đã cài
+ root (CentOS, Ubuntu Server, Debian, Fedora)
+ administrator (Window 2008, Window 2012, Window 2016, Window 2019)
+ maxserver (Window 7, Window 10, Ubuntu Desktop)

 


Article ID: 28
Created: Sat, Apr 13, 2019
Last Updated: Mon, Aug 5, 2019
Author: admin

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/thông-tin-các-tài-khoản-đăng-nhập-mặc-định-khi-cài-lại-hệ-điều-hành-28.html