Hướng dẫn quản lý dịch vụ Cloud

Để truy cập control panel Quý khách có thể truy cập trang https://manage.maxserver.com  --> Dịch vụ -->Danh sách dịch vụ -->chọn dịch vụ cần quản trị.

Tại đây Quý khách sẽ thấy các tính năng sau: (Chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

Boot (Bật): dùng để khởi động Cloud trong trường hợp Cloud bị shutdown.
Reboot (Khởi Động Lại): dùng để khởi động lại Cloud (Ví dụ: trong trường hợp bị treo..)
Stop (Tắt Điện): force shutdown Cloud (giống như nhấn và giữ nút nguồn để bắt buộc shutdown một máy tính).
Shutdown (Tắt Cloud): shutdown Cloud theo cách bình thường (stop các ứng dụng sau đó mới stop hệ điều hành).
NoVNC: tính năng console không cần cài đặt Java.
Reinstall (Cài Lại Hệ Điều Hành): cài đặt lại hệ điều hành
Backups: backup lại Cloud
Backup jobs (Cài Đặt Backup Định Kỳ): lên lịch backup Cloud định kỳ.
Graphs (Thống Kê): xem thống kê tài nguyên sử dụng theo giờ/ngày/tuần/tháng/năm.
Task History (Lịch Sử Task): xem các history liên quan đến Cloud.
Network: xem thông tin về networks của Cloud.
Snapshots: thực hiện snapshot Cloud.
Firewall (Tường Lửa): tạo các firewall rules cho Cloud của mình.
Disks (Ổ Cứng): xem thống kê và quản lý disk của Cloud