Chứng Chỉ Số SSL Certificates

Chứng chỉ số SSL là gì?

SSL (Secure Sockets Layer) là công nghệ bảo mật tiêu chuẩn cho việc thiết lập một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web v... Read More

Nginx: Cài đặt SSL

Để cài đặt chứng thư số SSL cho nginx, bạn thực hiện như sau: Lưu ý: Chúng tôi không lưu trữ Private key của bạn, nếu b... Read More

SSL xác thực OV là gì?

OV là viết tắt của (Organization Validation). OV SSL dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, b... Read More

Tomcat trên Linux: Tạo CSR

Tạo Keystore Bạn cần mở kết nối SSH vào server với user root, tạo thư mục chứa keystore: mkdir /usr/local/ssl/keystore Chuyển đến thư mục Java/bin v... Read More

Bảo hiểm SSL

Bảo hiểm trong SSL là một khái niệm để tăng niềm tin của các khách hàng giao dịch trên website có sử dụng SSL, mức bảo... Read More

Results 31 - 40 of 43