Chứng Chỉ Số SSL Certificates

IIS 8: Tạo CSR

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau: 1. Login vào server với quyền Administrator. 2. Chọn mục Tools > Internet... Read More

Tạo CSR hỗ trợ ECC

Để khởi tạo một chứng chỉ hỗ trợ ECC, vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 1. Khởi tạo ECC private key với tham số openssl ecparam -out server... Read More

DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau: You can only add a certificate if you own the ip you are usingInfo for Admins: Assigning an owned IP Để cài &... Read More

DirectAdmin: Tạo CSR

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để tạo CSR từ Direct Admin Control Panel 1. Đăng nhập với 'admin'  2. Sửa đổi 'Access Level' t&... Read More

Nginx: Cài đặt SSL

Để cài đặt chứng thư số SSL cho nginx, bạn thực hiện như sau: Lưu ý: Chúng tôi không lưu trữ Private key của bạn, nếu b... Read More

SSL xác thực OV là gì?

OV là viết tắt của (Organization Validation). OV SSL dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, b... Read More

Results 31 - 40 of 43