Chứng Chỉ Số SSL Certificates

Tạo CSR hỗ trợ ECC

Để khởi tạo một chứng chỉ hỗ trợ ECC, vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 1. Khởi tạo ECC private key với tham số openssl ecparam -out server... Read More

Độ mạnh mã hóa là gì?

Độ mạnh mã hóa chứng chỉ là sự đo lường số bít trong một khóa được sử dụng để mã hóa dữ li&... Read More

Chứng chỉ số SSL là gì?

SSL (Secure Sockets Layer) là công nghệ bảo mật tiêu chuẩn cho việc thiết lập một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web v... Read More

Hướng dẫn cài đặt SSL cho MDaemon

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.crt và intermediate.cer), đặt trong thư mục C:\ Bướ... Read More

DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau: You can only add a certificate if you own the ip you are usingInfo for Admins: Assigning an owned IP Để cài &... Read More

Results 21 - 30 of 43