Chứng Chỉ Số SSL Certificates

Tomcat trên Linux: Tạo CSR

Tạo Keystore Bạn cần mở kết nối SSH vào server với user root, tạo thư mục chứa keystore: mkdir /usr/local/ssl/keystore Chuyển đến thư mục Java/bin v... Read More

IIS 8: Cài đặt SSL

Để cài đặt SSL vào IIS, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau Lưu ý: Chỉ thực hiện cài đặt theo hướng dẫn ở &... Read More

Microsoft Exchange 2013: Tạo CSR

Để tạo CSR cho Microsoft Exchange 2013, bạn thực hiện như sau: 1. Truy cập vào Exchange Admin Center bằng cách mở trình duyệt web và nhập đị... Read More

Results 11 - 20 of 43