Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên centos 7

I.Chuẩn bị Kiểm tra xem vps đã cài java chưa  # java -version [root@maxserver ~]# java -versionjava version "1.8.0_101"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)Java HotSpot(TM)... Read More

Các lệnh cơ bản trong Linux

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất phổ biến trên các máy chủ do nó có tính... Read More

Results 31 - 40 of 87