Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên centos 7

I.Chuẩn bị Kiểm tra xem vps đã cài java chưa  # java -version [root@maxserver ~]# java -versionjava version "1.8.0_101"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)Java HotSpot(TM)... Read More

Results 21 - 30 of 88