Lệnh yum trên centos 6

Cách sử dụng: yum [tùy chọn] lệnh

Danh sách các lệnh:

check                                     Kiểm tra các vấn đề trong rpmdb
check-update                          Kiểm tra các bản cập nhật gói sẵn
clean                                      Xóa dữ liệu lưu trữ
deplist                                    Danh sách phụ thuộc của gói
distribution-synchronization      Đồng bộ hóa cài đặt gói lên phiên bản mới nhất có sẵn
downgrade                              Hạ cấp một gói
erase                                     Xóa bỏ một gói hoặc gói từ hệ thống của bạn
groupinfo                                Hiển thị thông tin chi tiết về một nhóm gói
groupinstall                             Cài đặt các gói trong một nhóm trên hệ thống của bạn
grouplist                                 Danh sách nhóm gói sẵn
groupremove                           Xóa các gói trong một nhóm từ hệ thống của bạn
help                                        Giúp hiển thị một thông điệp trợ giúp
history                                    Lịch sử hiển thị, hoặc sử dụng, lịch sử giao dịch
info                                        Thông tin hiển thị chi tiết về một gói hoặc một nhóm các gói
install                                     Cài đặt một gói hoặc gói trên hệ thống của bạn
list                                         Danh sách một gói hoặc nhóm các gói
load-transaction                       Tải giao dịch nạp một giao dịch từ tên tập tin lưu
makecache                             Tạo cache siêu dữ liệu
provides                                  Tìm những gì gói cung cấp giá trị cho
reinstall                                   Cài đặt lại cài đặt lại một gói
repolist                                    Hiển thị các kho phần mềm cấu hình
resolvedep                               Xác định gói cung cấp các phụ thuộc cho
search                                     Tìm kiếm gói 
shell                                        Chạy một yum tương tác
update                                     Cập nhật một gói hoặc gói trên hệ thống của bạn
upgrade                                   Cập nhật gói lấy obsoletes vào tài khoản
version                                    Hiển thị phiên bản 

Danh sách các Tùy chọn:
-h, --help                                           hiển thị này thông báo trợ giúp

-t, --tolerant                                       bỏ qua lỗi

-C, --cacheonly                                  chạy hoàn toàn từ bộ nhớ cache hệ thống, không cập nhật bộ nhớ cache

-c [config file], --config=[config file]      vị trí tập tin cấu hình

-R [Phút], --randomwait = [phút]           thời gian chờ đợi lệnh tối đa

-e [error level], --errorlevel=[error level]   mức độ lỗi  

-y, --assumeyes                                    trả lời ’y’ cho tất cả câu hỏi

--version                                               hiển thị phiên bản Yum

--installroot = [path]                               thiết lập cài đặt gốc

--enablerepo = [repo]                             cho phép một hoặc nhiều kho (ký tự đại diện được phép)

--disablerepo = [repo]                            vô hiệu hóa một hoặc nhiều kho (ký tự đại diện được phép)

--noplugins                                            vô hiệu hóa plugin Yum

--nogpgcheck                                       vô hiệu hóa việc kiểm tra chữ ký gpg

--disableplugin = [Plugin]                       vô hiệu hóa các plugin theo tên

--enableplugin = [Plugin]                        kích hoạt plugin theo tên

--skip-chia                                           bỏ qua các gói với các vấn đề depsolving

--color = COLOR                                     kiểm soát việc dùng màu

--releasever = RELEASEVER             thiết lập giá trị của  releasever trong cấu hình yum và file repo

--setopt = SETOPTS                          thiết lập cấu hình tùy ý và tùy chọn repo

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)