Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS 6

OPcache cải thiện hiệu suất PHP bằng cách lưu trữ byte mã lệnh biên dịch sẵn trong bộ nhớ chia sẻ, do đó loại bỏ sự cần thiết phải tải PHP và phân tích kịch bản cho mỗi yêu cầu.

Trước đây khi PHP Zend Opcache xuất hiện chúng ta thường hay sử dụng APC và 1 số tiện ích mở rộng khác. Tuy nhiên các tiện ích trước đây thường cập nhật bản mới rất chậm khiến hiệu suất cũng như các lỗi phát sinh làm cho hệ thống của chúng ta hoạt động kém ổn định. Thì Zend Opcache đã khắc phục được điều này một cách tương đối hoàn hảo.

Chuẩn bị

Cài đặt kho Remi , tham khảo link dưới đây

Hướng dẫn cài đặt thêm kho epel và remi trên centos

Đảm bảo NGINX, PHP-FPM, đã được cài đặt trên máy chủ , tham khảo link dưới đây

Hướng dẫn cài đặt LEMP ( NGINX, PHP-FPM, MARIADB) và tạo VirtualHost trên centos 6

Tiến hành 

Để xem phiên bản PHP hiện tại bạn hãy sử dụng lệnh php -v hoặc php-fpm -v

1. Cài đặt PHP’s Zend Opcache

Lệnh cài PHP 7.0 

# yum --enablerepo=remi,remi-php70 install php-opcache
# service php-fpm restart

Lệnh cài  PHP 5.6 

# yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-opcache
# service php-fpm restart

Lệnh cài PHP 5.5

# yum --enablerepo=remi,remi-php55 install php-opcache
# service php-fpm restart

2. Cấu hình PHP’s Zend Opcache

Mặc định, OPcache sử dụng 128MB bộ nhớ và cache tối đa 4.000 files. Nếu bạn muốn thay đổi tham số này thì chỉ cần chỉnh sửa trong file cấu hình /etc/php.d/opcache.ini hoặc /etc/php.d/10-opcache.ini

# nano /etc/php.d/10-opcache.ini

Các thông tin cần chỉnh

; The OPcache shared memory storage size.
opcache.memory_consumption=128

; The maximum number of keys (scripts) in the OPcache hash table.
; Only numbers between 200 and 100000 are allowed.
opcache.max_accelerated_files=4000

3. Web Viewer

Để theo dõi được tình trạng sử dụng Zend Opcache, các bạn có thể sử dụng Web Viewer opcache-gui by amnuts

Opcache- Rasmus Lerdorf

Cài đặt :

# cd /usr/share/nginx/html 
# wget https://raw.github.com/rlerdorf/opcache-status/master/opcache.php

Truy cập http://ip-vps/opcache.php để xem kết quả

opcache- amnuts

Cài đặt :

# cd /usr/share/nginx/html 
# wget https://raw.github.com/amnuts/opcache-gui/master/index.php -O op.php

Truy cập đường dẫn sau http://ip-vps/op.php

opcache- ck-on

Cài đặt :

# cd /usr/share/nginx/html 
# wget https://gist.github.com/ck-on/4959032/raw/0b871b345fd6cfcd6d2be030c1f33d1ad6a475cb/ocp.php

Truy cập địa chỉ sau http://<Địa chỉ ip-vps>/ocp.php

Hoặc cài đặt plugin OPcache Dashboard nếu dùng WordPress

Đến đây chúng ta đã hoàn thành bài hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS 6 .Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Chúc các bạn thành công. 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)