Hướng dẫn cài đặt ruby ,ruby gem ,rails trên centos

Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Chuẩn bị :

Trang chủ https://www.ruby-lang.org/ Click here

Download cái phiên bản ruby tại trang sau Click here

http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/

Cài đặt thêm kho epel , tham khảo link sau Click here

Tiến hành :

Cài đặt gem

Cài đặt một số gói 

# yum groupinstall -y ’development tools’

# yum install -y gcc gcc-c++ make zlib-devel pcre-devel openssl-devel wget

Tạo 1 thư mục chứa các file download

# mkdir /download/

Download file cài đặt ruby gem vào thư mục download và giải nén file đó ra

# cd /download/

# wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0.tar.gz 

# tar -xvf ruby-2.3.0.tar.gz 

Sau đó truy cập vào thư mục Ruby vừa giải nén xong.

# cd download/ruby-2.3.0

Chạy các lệnh sau để cài đặt 

# ./configure

# make

# make install

Kiểm tra version

# gem -v

Cài đặt rails

Tiền hành update game 

# gem update

Trong qúa trình update sẽ xuất hiện 1 số câu hỏi cứ bấm y

Cài đặt rails với lệnh sau

# gem install rails

Kiểm tra version

# rails -v

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)