Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 7 (dành cho LEMP)

PhpMyAdmin là một mã nguồn mở dùng để quản lý MySQL thông qua một trình duyệt web. Bạn có thể dễ dàng cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu, CentOS và Windows.

Nếu bạn không quen việc sử dụng lệnh (command line) thì phpMyAdmin là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng dù bạn đã quản lý MySQL bằng lệnh một cách thành thạo thì bạn cũng nên sử dụng phpMyAdmin.

Sau đâu mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHPMyAdmin dành cho LEMP

Chuẩn bị

Cài đặt kho Remi các bạn tham khảo link sau Click here

Đảm bảo NGINX, PHP-FPM, MARIADB đã được cài đặt trên máy chủ

Các bạn tham khảo link sau  Click here

Tiến hành 

Bước 1:cài đặt phpMyAdmin

Dùng lệnh yum 

# yum install phpMyAdmin -y

Bước 2: Tạo một liên kết từ thư mục chứa phpMyAdmin sang thư mục chứ nội dung trang web

ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/

Bước 3: Cấu hình php

Sửa file /etc/php.ini 

# nano /etc/php.ini

Trong file php.ini ta tìm dòng sau

;session.save_path = "/tmp"

Và sửa thành dòng

session.save_path = "/var/lib/php/session/"

Đổi quyền sở hữu thư mục /var/lib/php/session/ 

# chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/

Khởi động lại dịch vụ php-fpm

# systemctl restart  php-fpm

Bây giờ bạn có thể truy cập vào đường dẫn http://ip-vps/phpMyAdmin 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)