Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 7 (dành cho LAMP)

Đặc điểm của phpMyAdmin :

Giao diện web thân thiện

Hỗ trợ hầu hết các tính năng MySQL:

Duyệt và thả cơ sở dữ liệu , bảng biểu, quan điểm, các lĩnh vực và chỉ số.

Tạo, sao chép , thả , đổi tên và thay đổi cơ sở dữ liệu , bảng biểu, các lĩnh vực và chỉ số

Quản lý người dùng MySQL và đặc quyền có

Nhập dữ liệu từ CSV và SQL

Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như: CSV , SQL , XML , PDF , ISO / IEC 26300 - OpenDocument Text và bảng tính , Word , LATEX và những người khác

Quản lý nhiều máy chủ

Chuẩn bị

Cài đặt kho Remi các bạn tham khảo link sau click here

Đảm bảo LAMP  đã được cài đặt trên máy chủ centos 7 . Tham khảo link click here

Tiến hành 

Bước 1:cài đặt phpMyAdmin

# yum install phpmyadmin -y

Bước 2:cấu hình phpMyAdmin

Quá trình cài đặt hoàn tất ,chúng ta sẽ phải cấu hình để PHPMyAdmin cho phép chúng ta truy cập từ xa 

Mở file và chỉnh sửa như sau để cho phép ip nhà bạn có thể truy cập

# nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

 

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
   AddDefaultCharset UTF-8

   <IfModule mod_authz_core.c>
     # Apache 2.4

     Require local (sửa thành  Require ip <ip của bạn>)
   </IfModule>
   <IfModule !mod_authz_core.c>
     # Apache 2.2
     Order Deny,Allow
     Deny from All

     Allow from 127.0.0.1(sửa thành Allow from <ip của bạn>)
     Allow from ::1
   </IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
   <IfModule mod_authz_core.c>
     # Apache 2.4

     Require local (sửa thành  Require ip <ip của bạn>)
   </IfModule>
   <IfModule !mod_authz_core.c>
     # Apache 2.2
     Order Deny,Allow
     Deny from All

     Allow from 127.0.0.1( sửa thành Allow from <ip của bạn>)
     Allow from ::1
   </IfModule>
</Directory>

Khi bạn hoàn tất, khởi động lại máy chủ web Apache :

# systemctl restart httpd.service

 

Bước 3 : Truy cập phpMyAdmin trong Trình duyệt

Bây giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin trong trình duyệt ,dùng ip vps để truy cập 

Đăng nhập  : tên người dùng  và mật khẩu sử dụng MariaDB .

http://ip-vps/phpMyAdmin/

Chú ý : vì đường dẫn /phpMyAdmin là mặc định nên ai cũng biết, để tăng cường bảo mật của phpMyAdmin các bạn có thể thay đổi đường dẫn như sau : 

VD :thay từ http://ip-vps/phpMyAdmin/ sang http://ip-vps/dulieudb/

Các bạn mở file cấu hình của phpMyadmin ra

# nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

và sửa như sau

#Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin ( Thêm dấu ’#’ để đóng dòng liên kết )
#Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin ( Thêm dấu ’#’ để đóng dòng liên kết )

Alias /dulieudb /usr/share/phpMyAdmin (Thêm dòng này để tạo liên kết mới )

Nhớ khởi động lại apache

# systemctl restart httpd.service 

Và xem kết quả 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)