Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 6 (dành cho LAMP)

Đặc điểm của phpMyAdmin :

Giao diện web thân thiện

Hỗ trợ hầu hết các tính năng MySQL:

Duyệt và thả cơ sở dữ liệu , bảng biểu, quan điểm, các lĩnh vực và chỉ số.

Tạo, sao chép , thả , đổi tên và thay đổi cơ sở dữ liệu , bảng biểu, các lĩnh vực và chỉ số

Quản lý người dùng MySQL và đặc quyền có

Nhập dữ liệu từ CSV và SQL

Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như: CSV , SQL , XML , PDF , ISO / IEC 26300 - OpenDocument Text và bảng tính , Word , LATEX và những người khác

Quản lý nhiều máy chủ

Chuẩn bị

Cài đặt kho Remi các bạn tham khảo link sau click here

Đảm bảo Apache , PHP và MySQL đã được cài đặt trên máy chủ

Các bạn tham khảo link sau click here 

Tiến hành 

Bước 1:cài đặt phpMyAdmin

# yum install phpMyAdmin -y

 

Bước 2:cấu hình phpMyAdmin

phpMyAdmin theo mặc định chỉ cho phép truy cập từ localhost  . Nếu bạn muốn làm cho nó truy cập từ xa máy tính của bạn chỉnh sửa /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf và sửa tất cả 127.0.0.1 thành ip của máy client bạn muốn cho truy cập

# nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

 

<IfModule mod_authz_core.c>
     # Apache 2.4
     Require local
   </IfModule>
   <IfModule !mod_authz_core.c>
     # Apache 2.2
     Order Deny,Allow
     Deny from All
     Allow from 127.0.0.1(sửa thành ip của bạn)
     Allow from ::1
   </IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
   <IfModule mod_authz_core.c>
     # Apache 2.4
     Require local
   </IfModule>
   <IfModule !mod_authz_core.c>
     # Apache 2.2
     Order Deny,Allow
     Deny from All
     Allow from 127.0.0.1 (sửa thành ip của bạn)
     Allow from ::1
   </IfModule>
</Directory>

 

Sau khi cập nhật tập tin cấu hình phpMyAdmin , khởi động lại dịch vụ Apache để tải lại các cài đặt mới ..

# service httpd restart

Bước 3 : Truy cập phpMyAdmin trong Trình duyệt

Bây giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin trong trình duyệt ,dùng ip vps để truy cập 

 

Đăng nhập  : tên người dùng  và mật khẩu sử dụng MySQL .

http://ip-vps/phpMyAdmin/

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)