Hướng dẫn cài đặt OTRS (hệ thống Ticket) trên Ubuntu 16

OTRS là một mã nguồn mở sử dụng để yêu cầu hệ thống mở Ticket. OTRS được sử dụng cho các trường hợp trợ giúp khách hàng hay quản lý dịch vụ CNTT. Phần mềm được viết bằng Perl và javascript. Đây là một giải pháp mở TIcket cho các công ty và tổ chức phải quản lý Tícket, khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ hoặc các loại báo cáo khác.

OTRS hỗ trợ một số hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm MySQL, PostgreSQL, Oracle và SQL Server nó là một phần mềm đa nền tảng có thể được cài đặt trên Windows và Linux.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt OTRS (hệ thống Ticket) trên Ubuntu 16

Bắt đầu

Bưới 1: Cài đặt một số phần mềm cần thiết

Cập nhật VPS của bạn nên

# apt-get update -y

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng MariaDB 10, các bạn hãy tham khảo cách cài đặt ở MariaDB 10 link dưới đây

Xem hướng dẫn ở đây

Để cho OTRS có thể hoạt động chúng ta sẽ cần có máy chủ web và cơ sở dữ liệu.

Chúng ta gõ lệnh sau để cài đặt Apache,mod_perl và mariadb

# apt-get install apache2 libapache2-mod-perl2 -y

Cài xong chúng ta cần phải cho chúng khởi động và tự bật với hệ thống

# systemctl start apache2
# systemctl enable apache2

Chúng ta cũng sẽ cần tối ưu lại cơ sở dữ liệu

# nano /etc/mysql/my.cnf

Sửa lại 2 dòng dưới đây thành

max_allowed_packet = 20M
innodb_log_file_size = 256M

Khởi động lại Mariadb

# service mysql restart

Bước 2: Tải và cài đặt OTRS

Chúng ta sẽ tạo một thư mục để chứa các file download.

# mkdir /download
# cd /download/

Chúng ta sử dụng lệnh wget để download file cài đặt OTRS về

# wget http://ftp.otrs.org/pub/otrs/otrs-5.0.16.tar.gz

Chạy lệnh giải nén và di chuyển thư mục giải nén về thư mục /opt/otrs.

# tar -xvf otrs-5.0.16.tar.gz
# mv otrs-5.0.16 /opt/otrs

Đến đây chúng ta sẽ chạy lệnh kiểm tra OTRS còn thiếu phần mềm gì

# perl /opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl

Máy sẽ báo các phần mềm còn thiếu và chúng ta sẽ lựa chọn cài các phần mềm cần thiết vào.

Dưới đâu là tập hợp các phần mềm máy sẽ yêu cầu chúng ta cài

# apt-get install libarchive-zip-perl libcrypt-eksblowfish-perl libcrypt-ssleay-perl libencode-hanextra-perl libio-socket-ssl-perl libjson-xs-perl libmail-imapclient-perl libio-socket-ssl-perl 
libapache2-mod-perl2 libnet-dns-perl  libnet-ldap-perl libtemplate-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl libxml-libxml-perl libxml-libxslt-perl libxml-parser-perl libyaml-libyaml-perl -y

Cài xong các bạn chạy lại lệnh kiểm tra một lần nữa nếu máy bào như hình dưới là thành công.

Chúng ta sẽ tạo một user otrs và gán group www-data cho user.

# useradd -d /opt/otrs -c ’OTRS user’ otrs
# usermod -G www-data otrs

Gắn user vào thư mục

# chown -R otrs:otrs otrs

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình otrs

Ta truy cập vào thư mục chứ otrs

# cd /opt/otrs/

Kích hoạt tập tin cấu hình mặc định.

# cp Kernel/Config.pm.dist Kernel/Config.pm

Kiểm tra các modul đã được cài đặt.

# perl -cw /opt/otrs/bin/cgi-bin/index.pl
# perl -cw /opt/otrs/bin/cgi-bin/customer.pl
# perl -cw /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl

Nếu như hình dưới là thành công

Tạo một liên kết đến thư mục cấu hình của apache.

# ln -s /opt/otrs/scripts/apache2-httpd.include.conf /etc/apache2/sites-available/otrs.conf

Sau đó bật các modules cần thiết lên:

# a2enmod perl
# a2enmod deflate
# a2enmod filter
# a2enmod headers
# a2ensite otrs

Khởi động lại apache:

# service apache2 restart

Điều chỉnh quyền truy cập file, cho phép OTRS có thể đọc và ghi.

# bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=www-data

Bước 3: Cài đặt trên trang Web

Bây giờ chúng ta sẽ cùng truy cập vào địa chỉ http://<Địa chỉ ip-VPS>/otrs/installer.pl thông qua trinh duyệt web.

Sau đó điền các thông số để tạo cơ sở dữ liệu cho OTRS

Đây là hình ảnh của web OTRS

Kết

Đến đây là đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt OTRS (hệ thống Ticket) trên Ubuntu 16. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo . Chúc các bạn thành công!

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)