Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên centos 7

I.Chuẩn bị

Kiểm tra xem vps đã cài java chưa 

# java -version

[root@maxserver ~]# java -version
java version "1.8.0_101"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode)

Nếu chưa cài thì tham khảo link sau click here

Jenkins mặc định chạy qua port 8080 ta chạy các lệnh sau để mở port 

# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent

# firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent

# firewall-cmd --reload

II.Tiến hành

Tạo kho repo cho jenkins

# wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins.io/redhat/jenkins.repo

# rpm --import http://pkg.jenkins.io/redhat/jenkins.io.key

Tạo kho xong các bạn chạy lệnh sau để cài đặt

# yum install jenkins -y

Gõ lệnh sau để khởi động jenkins

# systemctl start jenkins

Để kiểm tra tình trạng của jenkins ta gõ lệnh sau

# systemctl status jenkins

Từ đây ta có thể truy cập vào địa chỉ http://ip-vps:8080

Ta sẽ gặp hình ành như sau

Mở khóa Jenkins

Để đảm bảo an toàn Jenkins được thiết lập bởi người quản trị, một mật khẩu đã được ghi vào nhật ký (không chắc chắn nơi để tìm thấy nó?) Và tập tin này trên máy chủ:

/ Var / lib / Jenkins / bí mật / initialAdminPassword

Gõ lệnh sau để xem password

# cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Sẽ xuất hiện một đoạn mã ở dưới như sau 

[root@maxserver ~]# cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
b74b7df841ba4908b9dfd152d6154d83

Sao chép mật khẩu từ vị trí và dán nó dưới dòng Adminnistrator Password

Dưới đây là một số hình ảnh cài đặt

III.Kết qua sau khi cài đặt xong

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)