Hướng dẫn cài đặt HAProxy trên centos 6 (cân bằng tải)

HAProxy là một giải pháp rất nhanh chóng và đáng tin cậy để sẵn sàng cao, cân bằng tải, Nó hỗ trợ giao thức TCP và các ứng dụng dựa trên HTTP. Bây giờ một ngày hầu hết các trang web cần 99,999% thời gian hoạt động cho trang web của họ, do đó là không thể với thiết lập máy chủ duy nhất. Sau đó, chúng ta cần một môi trường sẵn sàng cao có thể dễ dàng quản lý với máy chủ thất bại duy nhất.

I.Chuẩn bị 

  • HAProxy server : 107.189.160.9
  • web server 01 : 107.178.97.13
  • web server 02 : 107.178.97.14

2 web server đã cài đặt, tham khảo link sau click here

Trên 2 web server lần lượt tạo file index.html với nội dung lần lượt là web server 01 và 02

# nano /var/www/html/index.html

<html>
  <head>
    <title>maxserver</title>
  </head>
  <body>
    <h1>web server 01 </h1>
  </body>
</html>

 

II.Tiến hành 

1.Cài đặt HAProxy

HAProxy gói được phát hành theo kho yum mặc định cho hệ thống CentOS, Redhat. Sử dụng yum lệnh quản lý gói sau để cài đặt HAProxy trên hệ thống của bạn.

Trên HAProxy server gõ lệnh sau

# yum install haproxy

2.Cấu hình HAProxy

Tập tin cấu hình chính của HAProxy là  /etc/haproxy/haproxy.cfg 

# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
Cập nhật thêm các dòng sau 

global

        log 127.0.0.1   local0

        log 127.0.0.1   local1 debug

        maxconn   45000  (tổng số kết nối max.)

        daemon

        nbproc      1  (số nhân xử lý.)

defaults

        timeout server 86400000

        timeout connect 86400000

        timeout client 86400000

        timeout queue   1000s

        

# [HTTP Site Configuration]

listen  http_web 107.189.160.9:80  (ip HAProxy server )

        mode http

        balance roundrobin          (thuật toán cân bằng tải)

        option httpchk

        option forwardfor

        server server1 107.178.97.13:80 weight 1 maxconn 512 check     (ip web server 01)

        server server2 107.178.97.14:80 weight 1 maxconn 512 check     (ip web server 02)

 

# [HTTPS Site Configuration]

listen  https_web 107.189.160.9:443    (ip HAProxy server )

        mode tcp

        balance source     (thuật toán cân bằng tải)

        reqadd X-Forwarded-Proto:\ http

        server server1 107.178.97.13:443 weight 1 maxconn 512 check      (ip web server 01)

        server server2 107.178.97.14:443 weight 1 maxconn 512 check      (ip web server 02)

 

Chú ý :thay đổi trong tập tin cấu hình theo cấu hình hệ thống của bạn.

  • nbproc <value> # Số nhân xử lý trong hệ thống của bạn.
  • mode <value> # ’Http’ cho trang web http và ’tcp’ cho trang web https
  • balance <value> # Loại cân bằng tải như ’source’, ’roundrobin’ vv

3.Khởi động dịch vụ HAProxy và kiểm tra

Khởi động dịch vụ HAProxy

# service haproxy start

 Cho khởi động cùng hệ thống

# chkconfig haproxy on

Để kiểm tra pound bạn cái bạn truy cập vào trinh duyệt như sau http://ip HAProxy server/ 

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)