Hướng dãn cài đặt Monitor HAProxy trên centos 6 (số liệu thống kê HAProxy)

HAProxy Stats cung cấp rất nhiều thông tin về truyền dữ liệu, tổng số kết nối, tình trạng máy chủ ..., Sau khi cài đặt HAProxy nếu bạn muốn xem số liệu thống kê HAProxy trong trình duyệt web của bạn, bạn sẽ phải thay đổi 1 số cấu hình trong HAProxy như sau :

I.Chuẩn bị 

Cải đặt mô hình HAProxy ,tham khảo tạo đây click here

Mở port 1936

# nano /etc/sysconfig/iptables

Thêm vào dòng sau

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1936 -j ACCEPT

Khởi động lại iptables

# service iptables restart

II.Tiến hành

Bước 1:Kích hoạt tính năng thống kê số liệu trong HAProxy

Để kích hoạt tính năng ta chỉnh sửa file cấu hình của HAProxy 

# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

Và thêm các dòng dưới đây vào sau phần mặc định

listen  stats   107.189.160.9:1936  (ip HAProxy và số port )
        mode            http
        log             global

        maxconn 10

        timeout server      100s
        timeout connect      100s
        timeout client      100s
        timeout queue   100s

        stats enable
        stats hide-version
        stats refresh 30s
        stats show-node
        stats auth admin:password  (user và pass để đăng nhập )
        stats uri  /haproxy?stats

 

Khởi động lại HAProxy

# service haproxy restart

Bước 2: Truy cập HAProxy thống kê số liệu

Bạn có thể truy cập số liệu thống kê sử dụng HAProxy url sau đây. Thay đổi IP với địa chỉ máy chủ ip haproxy của bạn.

 URL: http://ip-HAProxy:1936/haproxy?stats 
Login user: admin
Login password: password

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)