Tạo CSR hỗ trợ ECC

Để khởi tạo một chứng chỉ hỗ trợ ECC, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1. Khởi tạo ECC private key với tham số

openssl ecparam -out server.key -name prime256v1 -genkey

Kích thước khóa ECC được đề nghị là 256-bit. Nếu yêu cầu mã hóa lớn hơn, các tùy chọn khác của bạn là prime384v1 hoặc prime521v1.

Lưu ý: Sao lưu private key của bạn để sử dụng khi cài đặt

2. Khởi tạo CSR dựa trên key với mới tạo

openssl req -new -key server.key -out server.csr

3. Sao chép và dán CSR vào ô Dán CSR khi kích hoạt đơn hàng

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)