IIS 7x: Tạo CSR với SHA256 bằng dòng lệnh

Trong một số trường hợp, bạn không thể tạo CSR với SHA256 trên Windows bằng giao diện quản lý, bạn có thể tạo bằng dòng lệnh với hướng dẫn bên dưới.

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau để tạo CSR với SHA256 bằng dòng lệnh trong Windows


Lưu nội dung sau thành tập tin conf.inf và lưu ở ổ đĩa C:/

Thay thế các tham số cho phù hợp với bạn.

[NewRequest]
Subject = "C=VN, L=Tỉnh/Thành Phố, ST=Thành Phố, O=Công ty của bạn, OU=Bộ phận/Phòng ban, E=ten@tenmien.vn,CN=tenmien.vn"
KeyLength = 2048
Exportable = True
ProviderName = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"
HashAlgorithm = SHA256
MachineKeySet = True
FriendlyName = "CSRSHA256"

Mở CMD, chạy lệnh sau:

certreq.exe -New "C:\conf.inf" "C:\temien.req"

Mở tập tin tenmien.req bằng phần mềm xem văn bản thuần như notepad/gedit chẳng hạn và sao chép CSR và dán vào ô Dán CSR của bạn để bắt đầu kích hoạt

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)