Cài đặt chứng chỉ số SSL - WHM (Web Host Manager)

  1. Đăng nhập vào WHM
  2. Ở mục SSL/TLS chọn cài đặt SSL Certificate and Setup the Domain.
  3. Điền thông tin vào Domain / User / IP . Domain và IP có thể sẽ được tự động cập nhật.
  4. Trong ô Certificate , dán chứng chỉ của bạn vào .(Có thể nhất Autofill by Certificate để ô Private Key được điền tự động nếu bạn tạo CSR bằng WHM)
  5. Trong ô Private Key, dán Private key của bạn nếu bước số 4 không tự điền vào.
  6. Trong ô Certificate Authority Bundle (optional) , dán CA trung gian tương ứng.
  7. Nhấn vào Install/Submit.

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)