Cài đặt chứng chỉ số SSL - Barracuda SSL VPN

  1. Đăng nhập vào Barracuda SSL VPN. Chọn Tab BASIC > Chọn tiếp phần SSL Certificate.
  2. Ở phần SSL Certificate Configuration, chọn Trusted (Signed by a trusted CA) trong danh mục Certificate Type.
  3. Bên dưới khung Trusted (Signed by a trusted CA) chọn Browse ở Add File:.
  4. Trỏ đến nơi chứa Root.crt và chọn Upload
  5. Bạn sẽ nhận dc thông báo File Uploaded khi thực hiện thành công
  6. Làm tương tự với Intermediate.crt và SSLcert.crt 
  7. Sau khi upload 3 file thành công, chọn vào Use.
  8. Cuối cùng bạn hãy chọn Synchronize

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)