Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MongoDB trên centos 7

MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL phổ biến nhất được biết bằng C++. Tính đến tháng 2/2015, MongoDB được xếp thứ 4 trong số các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất,MongoDB cung cấp hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao, và mở rộng quy mô tự động, không giống như MySQL hoặc PostgreSQL, nó không hỗ trợ SQL (Structured Query Language) để truy xuất hoặc thao tác các dữ liệu được lưu trữ. MongoDB không lưu trữ dữ liệu trong các bảng, thay vào đó, nó lưu trữ dữ liệu trong một "tài liệu" cấu trúc tương tự như JSON (trong MongoDB gọi BSON)

Để cài đặt MongoDB ta cần có VPS, link thuê vps https://maxserver.com/

Bước 1: Tạo kho repo trong centos

Tạo 1 file chứa cấu hình kho trong thư mục yum.repos.d 

# cd /etc/yum.repos.d/

# nano mongodb-org-3.2.repo

Truy cập vào trang web của Mongodb https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-red-hat/ để lấy nội dung kho repo 

Chép nội dung sau và dán vào 

[mongodb-org-3.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc

Chạy lệnh update 

# yum update -y

Lệnh xem danh sách repo để xem kho repo đã được thêm vào chưa

# yum repolist


Bước 2: Cài đặt MongoDB 

Cài đặt mongodb bằng lệnh yum

# yum -y install mongodb-org

Khi cài đặt hoàn tất, bắt đầu MongoDB với lệnh systemctl này:

# systemctl start mongod

Cho mongo khởi động cùng hệ thống

# chkconfig mongod on

port của mongoDB là 27017 ,kiểm tra port như sau

# netstat -tulpn

Kiểm tra trạng thái của mongodb 

# systemctl status mongod

Bước 3:sửa một số lỗi của MongoDB 

Để truy cập vào MongoDB ta dùng lệnh sau

# mongo 

Nếu như xuất hiện các lỗi sau 

Sửa 2 lỗi đầu như sau 

2 file enabled và defrag đang đặt ở chế độ always hệ thống yêu cầu cần chuyển chúng về chế độ never

Chạy lệnh echo để chuyển chế độ 

# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

Sửa lỗi cuối cùng như sau

Lỗi cuối cùng là lỗi giới hạn tài nguyên chúng ta cần phải tăng các giới hạn lên 

Chỉnh sửa file cấu hình /etc/security/limits.conf 

# cd /etc/security/
# nano limits.conf

Dán cấu hình mới đây vào cuối file:

mongod soft nproc 64000
mongod hard nproc 64000
mongod soft nofile 64000
mongod hard nofile 64000

Chạy lệnh sysctl dưới đây để áp dụng các giới hạn thay đổi cho hệ thống:

# sysctl -p

# systemctl restart mongod

# mongo

Bước 4: Một vài thao tác cơ bản trên mongo

Ta sẽ làm một ví dụ 

Tôi muốn tạo db là maxserver, user là user1, có pass là xxx, có quyền đọc và ghi trên db maxserver  

Tôi sẽ gõ lệnh như sau

Truy cập vào mogon

# mongo

Bắt đầu cấu hình tạo db có tên là maxserver

> use maxserver
switched to db maxserver

Gắn user và quyền cho db

> db.createUser(
{
 user: "user1",
 pwd: "xxx",
 roles: [{ role: "readWrite", db: "maxserver" }]
 }
)
 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)