Hướng dẫn cài đặt tomcat trên centos

Link download các phiên bản tomcat từ 6 đến 9 Click here

http://mirrors.digipower.vn/apache/tomcat/

Ở đâu mình sẽ hướng dẫn các bạn cài tomcat 7

http://mirrors.digipower.vn/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.69/bin/apache-tomcat-7.0.69.tar.gz

Chuẩn bị 

Vps của các bạn đã cài đặt java ,tham khảo link sau click here

Mở port 8080 vì tomcat chạy port 8080

# nano /etc/sysconfig/iptables

Thêm vào dòng 

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

Khởi động lại iptables

# service iptables restart

Tiến hành 

Tạo 1 thư mục mang tên download 

# mkdir download 

# cd /download 

Dùng lệnh wget để download tomcat 

# wget http://mirrors.digipower.vn/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.69/bin/apache-tomcat-7.0.69.tar.gz

Dùng lệnh tar -xvf <file .tar> để giải nén 

# tar -xvf apache-tomcat-7.0.69.tar.gz

Giải nén xong ta có thư mục apache-tomcat-7.0.69 di chuyển đến thư mục local và đổi tên là tomcat 9

# mv apache-tomcat-7.0.69 /usr/local/tomcat7

Di chuyển vào thư mục bin ,trong thư mục bin có rất nhiều file cấu hình của tomcat

# cd /usr/local/tomcat7/bin/

Gõ lệnh sau để khởi động tomcat

# sh startup.sh

Hiện ra các dòng sau là thành công

[root@nguyenvietduc bin]# sh startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/tomcat9
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat9
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat9/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /usr/local/tomcat9/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat9/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.

Thử truy cập vào địa chỉ http://<ip-vps>:8080 sẽ có kết quả như sau

Nếu các bạn muốn bỏ số 8080 đi thì làm theo các bước sau

# nano /usr/local/tomcat7/conf/server.xml

Tìm các số 8080 và sửa thành 80

Khởi động lại tomcat

# sh shutdown.sh

# sh startup.sh

mở cổng 80 trên iptables 

# nano /etc/sysconfig/iptables

Thêm vào dòng 

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Khởi động lại iptables

# service iptables restart

Add user quản trị hệ thống 

Sửa file tomcat-users.xml

# nano /usr/local/tomcat7/conf/tomcat-users.xml

Đóng những dòng xanh và thêm những dòng vàng ,phải để bên trong <tomcat-users> </tomcat-users>

<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
              version="1.0">
<!--
  NOTE:  By default, no user is included in the "manager-gui" role required
  to operate the "/manager/html" web application.  If you wish to use this app,
  you must define such a user - the username and password are arbitrary.
-->
<!--
  NOTE:  The sample user and role entries below are wrapped in a comment
  and thus are ignored when reading this file. Do not forget to remove
  <!.. ..> that surrounds them.
-->

#<!--
#  <role rolename="tomcat"/>
#  <role rolename="role1"/>
#  <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
#  <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
#  <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
#-->

<role rolename="admin-gui" />

<user username="admin" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui,admin-gui" />

<role rolename="manager-gui" />

<user username="manager" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui" />

</tomcat-users>

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)