Hướng dẫn cài đặt thêm kho epel và remi trên centos

Kho cài đặt yum không phải lúc nào cũng đủ cho bạn dùng, bạn cần thêm một số kho như epel và remi

-link epel centos 6 : http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

-link remi centos 6 : http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

-link epel centos 7 : http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm

-link remi centos 7 : http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

I.Cài đặt kho epel

Bước 1 : Tạo 1 thư mục để chứa các tệp tin download

# mkdir /download

Bước 2 : cài đặt gói wget (wget lệnh dùng để download tệp tin)

# yum install wget -y

Bước 3 : Download tệp tin kho epel vào thư mục download

# cd /download/

# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Bước 4 : cài đặt 

Các bạn dùng lệnh ls để xem tên tệp tin vừa download về

# ls

Sau đó các bạn dùng lệnh rpm -Uvh <tên tệp tin> để cài đặt

# rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm

Bước 5 : kích hoạt tính năng của kho epel (mặc định kho epel tắt nên t phải kích hoạt)

các bạn truy cập vào thư mục <yum.repos.d> (thư mục chứa những kho gói cài đặt)

# cd /etc/yum.repos.d/

sửa file epel.repo

# nano epel.repo

các dòng có chữ <enabled=0> thì các bạn sửa thành <enabled=1>

xong save và thoát ra

 

II.Cài đặt kho remi 

 

Bước 1 : Download tệp tin kho remi vào thư mục download

# cd /download/

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Bước 2 : cài đặt 

Các bạn dùng lệnh ls để xem tên tệp tin vừa download về

# ls

Sau đó các bạn dùng lệnh rpm -Uvh <tên tệp tin> để cài đặt

# rpm -Uvh remi-release-6.rpm

Bước 3 : kích hoạt tính năng của kho remi (mặc định kho remi tắt nên t phải kích hoạt)

các bạn truy cập vào thư mục <yum.repos.d> (thư mục chứa những kho gói cài đặt)

# cd /etc/yum.repos.d/

sửa file <remi.repo>

# nano remi.repo

các dòng có chữ <enabled=0> thì các bạn sửa thành <enabled=1>

xong save và thoát ra

*Chú ý: 

-Sau khi cài đặt xong các bạn nên update lại hệ thống

-Bạn có thể xem các kho mà bạn cần phải được cài đặt và kích hoạt bằng cách chạy lệnh sau :

# yum repolist

-Một số kho lưu trữ, như Remi, bị vô hiệu hóa theo mặc định. Để liệt kê kho đó, chạy lệnh sau :

# yum repolist disabled

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)