Hướng dẫn cài đặt owncloud (lưu trữ đám mây)

OwnCloud  là một bộ phần mềm client-server cho việc tạo ra các dịch vụ tập tin lưu trữ và sử dụng chúng. OwnCloud là chức năng rất giống với Dropbox được sử dụng rộng rãi, với sự khác biệt chức năng chính được rằng OwnCloud là miễn phí và mã nguồn mở, và do đó cho phép bất cứ ai để cài đặt và vận hành nó miễn phí trên một máy chủ riêng, không có giới hạn về không gian lưu trữ (ngoại trừ cho dung lượng đĩa hoặc hạn ngạch tài khoản) hoặc số lượng khách hàng được kết nối

Chuẩn bị 

Vps đã cài đặt kho epel và remi ,có thể tham khảo link Click here

Vps đã cài LAMP ,tham khảo link Click here

Tiến hành 

Ta truy cập vào trang https://owncloud.org/ và làm theo hướng dẫn để lấy link download 

Đến đây các bạn click chuột phải vào vị trí số 1 rồi chọn tiếp ở vị trí số 2

Đến đây các bạn đã sao chép đc đường link ,bây giờ các bạn dùng lệnh wget và dán đường link vừa sao chép vào để download tập tin của OwnCloud về 

Khuyến khích các bạn tạo 1 thư mục download để chứa các file download về

# mkdir /download

# cd /download

#  wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-9.0.2.tar.bz2

Sau khi download về ta sẽ đc 1 tập tin nén như sau owncloud-9.0.2.tar.bz2 ,ta dùng lệnh tar để giải nén như sau

# tar -xvf owncloud-9.0.2.tar.bz2

Chú ý : Nếu bạn chưa tạo VirtualHost thì làm theo cách A , còn đã tạo VirtualHost thì làm theo cách B

# Cách A : VPS chưa tạo VirtualHost

Khi ta giải nén xong ta sẽ có được 1 thư mục /download/owncloud chứa các tệp tin của OwnCloud , ta sẽ di chuyển tất cả các các tệp tin trong /download/owncloud vào thư mục mặc định chứa code web của apache là /var/www/html/ 

Lệnh như sau :

# mv /download/owncloud/* /var/www/html/

Dấu * sau chữ owncloud/ biệu thị cho tất cả các thư mục con, tập tin con của thư mục cha owncloud

# Cách B : VPS đã tạo VirtualHost

Như bài trước chúng ta đã tạo VirtualHost  và cấu hình để thư mục /home/webdata/maxserver.net/public_html chứa những code web

Ta sẽ di chuyển tất cả các các tệp tin trong /download/owncloud vào thư mục /home/webdata/maxserver.net/public_html thay cho thư mục mặc định chứa code web của apache là /var/www/html/ 

# mv /download/owncloud/* /home/webdata/maxserver.net/public_html

Thiết lập Mysql 

Ta đăng nhập vào Mysql

# mysql -u root -p

Tạo 1 databes có tên owncloud

mysql> CREATE DATABASE owncloud;

Gán cho data ownclod có user là ownclod và pass là Passdata

mysql> GRANT ALL ON owncloud.* to ’owncloud’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’Passdata’;

mysql> exit

Kiểm tra

Truy cập http://ip-vps nếu kết quả như sau là thành công 

Chú ý : Đăng nhập ban đầu không có user và pass , và điền thông tin mysql ta đã thiết lập


 

Đồng bộ hóa dữ liệu về máy tính clients  

Tạo kết nối từ ownCloud đến máy tính clients 

Ta truy cập vào  trang web của ownCloud  là https://owncloud.org và làm theo hướng dẫn để download phầm mềm cài đặt về và cài đặt như thông thường

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)