Hướng dẫn cài đặt jira trên centos (web quản lý dự án)

Chuẩn bị 

Cài đặt java ,Tham khảo link Click here  

Mở port 8080 ,3306

# nano /etc/sysconfig/iptables

Thêm vào dòng 

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT

Khởi động lại iptables

# service iptables restart

Cài đặt mysql

# yum -y install mysql mysql-server

Cho mysql khởi động cùng hệ thống

# chkconfig mysqld on 

Khởi động dịch vụ mysql

# service mysqld start

Đặt mật khẩu cho tài khoản root MySQL:

# mysql_secure_installation

Sẽ hiện ra các câu sau

câu 1 : Enter current password for root (enter for none)<Nhập mật khẩu hiện tại cho root (nhập cho không có)> : cứ enter là xong

câu 2 : Set root password? [Y/n]<Đặt mật khẩu gốc> chọn Y và nhập mật khẩu 

câu 3 : Remove anonymous users? [Y/n]<xóa người dùng vô danh> chọn Y

câu 4 : Disallow root login remotely? [Y/n]<Không cho phép đăng nhập root từ xa> chọn Y 

câu 5 : Remove test database and access to it? [Y/n]<xóa cơ sở dữ liệu kiểm tra và truy cập vào nó> chọn Y

câu 6 : Reload privilege tables now? [Y/n]<khởi động lại> Chọn Y

Tiến hành

Truy cập vào trang chủ jira để đăng kí tải khoản và download gói dùng thử 30 ngày

http://atlassian.com 

Sau đây tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đăng kí tài khoản 

 

 

 

 

Kiểm tra email của bạn

 

 

Sau khi đăng kí tài khoản thành công ta bắt đầu download gói cài đặt jira

 

Từ bước này ta sẽ làm trên ssh 

Ta tạo 1 thư mục có tên download

# mkdir /download

Ta download gói jira vào thư mục download bằng cách dán cái link ta vừa sao chép vào

# cd /download

# wget https://downloads.atlassian.com/software/jira/downloads/atlassian-jira-software-7.1.1-jira-7.1.1-x64.bin 

Để cài đặt file.bin ta dùng lệnh chmod a+x <file.bin>

# chmod a+x atlassian-jira-software-7.1.1-jira-7.1.1-x64.bin

# ./atlassian-jira-software-7.1.1-jira-7.1.1-x64.bin

Cài đặt của phần mềm JIRA 7.1.1 đã sẵn sàng và có thể được truy cập

thông qua trình duyệt của bạn.

JIRA Software 7.1.1 có thể được truy cập tại http: // ip-vps: 8080

Trên là cài đặt tự động dưới là cài đặt bằng tay

 

Nhập key bản quyền hoặc click vào chữ JIRA trial để xin key 90 ngày

 

Copy key để kích hoạt

 

 

Một số hình ảnh sau khi kích hoạt xong

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)