Hướng dẫn cài đặt code web joomla 3 trên centos 7

Joomla là một miễn phí và mã nguồn mở quản lý nội dung mà sử dụng một PHP và cơ sở dữ liệu phụ trợ, chẳng hạn như MySQL. Nó cung cấp một loạt các tính năng mà làm cho nó một hệ thống quản lý nội dung vô cùng linh hoạt phải ra khỏi hộp. Nó được tạo ra vào năm 2005 và hiện đang là một trong 2 trang web phổ biến nhất quản lý nội dung trực tuyến. Nó bây giờ đã có hơn 10.000 addons để tùy chỉnh chức năng của nó.

I.Chuẩn bị 

Vps đã cài LAMP hoặc LEMP 

Ở đây ta dùng LAMP ,tham khảo link sau Click here

Vì khi download code joomla là file nén .zip ,nên ta gõ lệnh sau để cài đặt phần mềm giải nén

# yum install unzip -y

II.Cài đặt 

1.Tạo cơ sở dữ liệu cho joomla

Gõ lệnh sau để đăng nhập mariadb 

# mysql -u root -p

Gõ các lệnh sau để thiết lập databasse và use 

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE joomladb;

MariaDB [(none)]> CREATE USER joomlauser@localhost;

MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR joomlauser@localhost= PASSWORD("password");

Gán use và database lại với nhau 

MariaDB [(none)]> GRANT ALL  ON `joomladb`.* TO `joomlauser`@`localhost` IDENTIFIED BY ’password’;

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Khởi động lại service 

# systemctl restart httpd.service
# systemctl restart mariadb.service

2.Cài đặt joomla

Các bạn có thể truy cập đường link dưới đây để download các phiên bản joomla khác nhau

http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/

Ở đây ta dùng bản cao nhất là bản 3.4.7

Ta vào thư mục html nơi mặc định chứ code web 

# cd /var/www/html/

Dùng lễnh wget để download

# wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/20184/162909/Joomla_3.4.7-Stable-Full_Package.zip

Download xong ta sẽ có file Joomla_3.4.7-Stable-Full_Package.zip dùng lệnh unzip để giải nén nó ra

# unzip Joomla_3.4.7-Stable-Full_Package.zip

Ta gán user và group ,phân quyền cho thư mục đó

# chown -R apache:apache /var/www/html/
# chmod -R 755 /var/www/html/

Dùng trình duyệt để truy cập vào địa chỉ http://localhost để bắt đầu cài đặt joomla 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)