Hướng dẫn cài đặt cacti trên centos 7 (Web giám sát)

CACTI là phần mềm giám sát hệ thống mạng mã nguồn mở, cung cấp giao diện trực quan cho người quản trị. Cacti có thể giám sát tài nguyên server, lưu lương mạng trên switch. Nó thu thập dữ liệu SNMP và các dữ liệu khác nhau (chẳng hạn như tải của hệ thống, tình trạng liên kết mạng, không gian đĩa cứng, đăng nhập người dùng vv) thành một Round Robin Database, là một hệ thống để lưu trữ và hiển thị thời gian, dữ liệu, băng thông mạng, nhiệt độ, và trung bình tải máy chủ.

I.Chuẩn bị 

Cài đặt kho epel trên centos. Link tham khảo click here

Cài đặt LAMP (APACHE-PHP-MARIADB) . Link tham khảo click here

Cài đặt php-snmp, net-snmp và rrdtool 

#  yum install php-snmp -y
#  yum install net-snmp-utils net-snmp-libs -y
#  yum install rrdtool -y

Khởi động dịch vụ snmp

#  systemctl restart snmpd.service
#  systemctl enable snmpd.service

II.Tiến hành

Cài đặt cacti

#  yum install cacti -y

Tìm file cacti.sql ,để nhập cơ sở dữ liệu của file cacti

# find / -name cacti.sql

Sẽ hiện kết quả như sau

/usr/share/doc/cacti-0.8.8h/cacti.sql

Nhập bảng cơ sở dữ liệu của cacti

# mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.8h/cacti.sql

Sửa file /etc/cacti/db.php để cấu hình database cho cacti

# nano /etc/cacti/db.php

Chỉnh sửa các dòng sau

/* make sure these values refect your actual database/host/user/password */
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "password";
$database_port = "3306";

Mở port trên firewall

#  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
#  firewall-cmd --reload

Cấu hình apache ,mở file /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

# nano /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

Chỉnh sửa file như sau

# On httpd 2.4, change "Require host localhost" to "Require all granted".
# On httpd 2.2, change "Allow from localhost" to "Allow from all".

Alias /cacti    /usr/share/cacti

<Directory /usr/share/cacti/>
Order Deny,Allow
Deny from none
Allow from all

        <IfModule mod_authz_core.c>
                # httpd 2.4
                Require all granted

        </IfModule>
        <IfModule !mod_authz_core.c>
                # httpd 2.2

                Order deny,allow
                Deny from all
                Allow from localhost

        </IfModule>
</Directory>

Khởi động lại apache

# systemctl restart httpd.service

Cấu hình crontab để chạy lệnh theo lịch trình, mở file /etc/cron.d/cacti

# export EDITOR=nano

# nano /etc/cron.d/cacti

Thêm dòng sau vào 

*/5 * * * *     cacti   /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Cấu hình snmpd, file cấu hình của snmp là  /etc/snmp/snmpd.conf

#  mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bk
#  nano /etc/snmp/snmpd.conf

Chỉnh sửa file như sau

rocommunity  public
syslocation  "Hanoi, Vietnam"         #khai báo vị trí của bạn

syscontact  use@maxserver.com   #Khai báo địa chỉ email của bạn 

Khởi động lại snmpd

#  systemctl restart snmpd

Bây giờ ta truy cập vào trình duyệt web như sau http://ip-Vps/cacti/ và chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho cacti là admin/admin. Khi đăng nhập lần đầu tiên bạn sẽ buộc phải thay đổi mật khẩu mặc định.

Một số hình ảnh của cacti

 

 

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)