Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 16

Apache Tomcat là một ứng dụng mã nguồn mở của các Servlet Java, các trang JavaServer Pages, công nghệ Java Expression Language và Java WebSocket.

Phần mềm Apache Tomcat hỗ trợ nhiều ứng dụng web quy mô lớn, có nhiệm vụ quan trọng trên nhiều ngành công nghiệp và tổ chức khác nhau.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 16

Bước 1: Cài đặt Java

Vì Tomcat sửa dụng ngôn ngữ là Java nên chúng ta sẽ cài Java JDK và JRE.

Chúng ta sẽ cài đặt một số gói để quản lý kho, chúng ta gõ lệnh dưới đây.

# apt-get install python-software-properties -y
# apt-get install software-properties-common -y

Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt kho Java bằn lệnh dưới đây và chạy lệnh update lại hệ thống.

# add-apt-repository ppa:webupd8team/java
# apt-get update -y

Bây giờ các bạn đã có thể cài đặt Java bằng lệnh dưới đây.

# apt-get install oracle-java8-installer -y

Để kiểm tra phiên bản Java sau khi cài đặt xong, các bạn dùng lệnh sau.

# java -version

Bước 2: Cấu hình Java.

Để Tomcat hoạt động được ta cần một môi trường Java được thiết lập đúng

Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra vị trí thư mục Java bằng lệnh dưới đây.

# update-alternatives --config java

Sau khi đã biết được vị trí thư mục Java chúng ta sẽ cần phải khai báo trong file /etc/environment như sau.

Mở file /etc/environment

# nano /etc/environment

Và thêm dòng dưới vào cuối file.

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre"

Tiếp đến chúng ta sẽ thêm các dòng export các biến của JAVA_HOME.

Các bạn mở file sau.

# nano ~/.bashrc

Và thêm các dòng dưới đây vào cuối file.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Chỉnh sửa xong chúng ta tải lại ~/.bashrc bằng lệnh dưới đây.

# source ~/.bashrc

Để kiểm tra môi trường của Java ta gõ lệnh sau

# echo $JAVA_HOME

Bước 3: Cài đặt Apache Tomcat

Để cài đặt Tomcat chúng ta sẽ cần phải download bộ cài của nó về.

# cd /opt/
# wget http://mirror.wanxp.id/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.12/bin/apache-tomcat-8.5.12.tar.gz

Giải nén file vừa download bằng lệnh dưới đây.

# tar -xvf apache-tomcat-8.5.12.tar.gz

Đổi tên thư mục vừa giản nén xong thành thư mục /tomcat

# mv apache-tomcat-8.5.12/ tomcat

Tạo user và group có tên là tomcat

# groupadd tomcat
# useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Thay đổi chủ sở hữu thư mục và phân quyền thực thi cho thư mục.

# chown -hR tomcat:tomcat tomcat
# chmod +x /opt/tomcat/bin/*

Tiếp theo chúng ta sẽ cần khai báo đường dẫn của Tomcat trong file ~/.bashrc

Mở file .bashrc

# nano ~/.bashrc

Nhập thêm dòng sau cuối file.

export CATALINA_HOME=/opt/tomcat

Tải lại file .bashrc

# source ~/.bashrc

Kiểm tra biến vừa nhập

# echo $CATALINA_HOME

Bước 4: Test Apache Tomcat

Để kiểm tra trạng thái của Tomcat ta gõ lệnh dưới đây.

# $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

Để kiểm tra Tomcat đang chạy port ta dùng lệnh dưới đây.

# netstat -tulpn

Bây giờ các bạn đã có thể truy cập http://<Địa chỉ ip-VPS:8080/ thông qua trinh duyệt web được rồi, lưu ý tomcat mặc định sẽ chạy qua port 8080 nên khi bạn gõ địa chỉ web sẽ cần thêm port 8080 đằng sau

Bước 5: Tạo User để bảo mật Tomcat

Tomcat được cài đặt, và nó chạy theo mặc định trên cổng 8080, chúng ta có thể truy cập nó từ trình duyệt web, nhưng chúng ta không thể truy cập bảng điều khiển quản lý trang web. Chúng ta sẽ cần phải cấu hình User để có thể truy cập bảng điều khiển quản lý trang web. Cấu hình user của tomcat nằm trong file ‘tomcat-users.xml’

Chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa file  ‘tomcat-users.xml’

# nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Thêm dòng dưới vào trong khung <tomcat-users> … </tomcat-users>

<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="password" roles="manager-gui,admin-gui"/>

Lưu và thoát file.

Bây giờ chúng ta sẽ phải kích hoạt bảng điều khiển quản lý trang web

# nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

Đóng nội dung dòng 19 và 20 trong khung <!–  –>, sau khi chỉnh sửa nội dung đoạn cuối của file sẽ như sau

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->
</Context>

Tiếp tục với host-manager

# nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

Đóng nội dung dòng 19 và 20 trong khung <!–  –>, sau khi chỉnh sửa nội dung đoạn cuối của file sẽ như sau

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!--  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->
</Context>

Tắt đi bật lại Tomcat bằng lệnh sau

# $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
# $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

Bây giờ chúng ta cùng quay lại trang web và truy cập vào các bảng điều khiển quản lý trang web

Trang web sẽ bắt chúng ta nhập user và pass

Chúng ta sẽ nhập user và pass đã đã khai báo trong file ‘tomcat-users.xml’

Kết 

Đến đây là đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 16. Với bài viết này các bạn đã biết thêm một sự lựa chọn máy chủ web nữa, hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo. Chúc các bạn thành công !

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)