Hướng dẫn cài đặt 1-Click Openlitespeed với WordPress

ols1clk là một kịch bản được viết với mục đích dễ dàng nhanh chóng cài đặt OpenLiteSpeed. Chỉ với 1 lệnh ./ols1clk.sh -w bạn có thể cài đặt WordPress và cơ sở dữ liệu MySQL liên kết với OpenLiteSpeed

Yêu cầu 

Hiện nay cài đặt 1-Click hỗ trợ Centos (5-7), Debian (7-9) và Ubuntu (12,14,16)

Hệ điều hành:

 • CentOS 5,6,7
 • Debian 7, 8, 9
 • Ubuntu 12,14,16

Quyền:

 • ols1clk được chạy với quyền truy cập superuser.

Cài đặt

Tạo thư mục chứa file download

# mkdir /download/
# cd /download/

Tải file từ GitHub 

# wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/litespeedtech/ols1clk/master/ols1clk.sh

Cấp quyền cho file vừa download về

# chmod -R 755 ols1clk.sh

Chạy lệnh sau để cài đặt 

# ./ols1clk.sh [Tùy chọn] [Tùy chọn]

Ví dụ: Tôi muốn cài đặt  OpenLiteSpeed và WordPress

# ./ols1clk.sh -w

./ols1clk.sh: Lệnh này sẽ cài đặt OpenLiteSpeed và module lsphp

-w: Tùy chọn này để cài đặt WordPress và cùng với cơ sở dữ liệu MySQL

Rất nhanh chóng chỉ sau 1 lệnh trang web của bạn đã sẵn sàng hoạt động. Sau khi xong máy sẽ báo chúng ta truy cập vào địa chỉ  http://localhost:80/ để hoàn thành thiết lập trang web WordPress của bạn.

Tùy chọn

Để đặt mất khẩu admin

--adminpassword <PASSWORD> HOẶC -a <PASSWORD> 

Khai báo email

--email HOẶC -e 

Nó sẽ Seet phiên bản của lsphp, chẳng hạn như 56. Hiện nay chúng tôi hỗ trợ ’54 55 56 70 ‘.

--lsphp <VERSION>

ols1clk kịch bản sẽ cài đặt và thiết lập WordPress, bạn vẫn sẽ cần phải truy cập vào các tập tin /wp-admin/wp-config.php để kết thúc cài đặt WordPress của bạn

--wordpress hoặc -w

ols1clk kịch bản sẽ cài đặt, thiết lập và cấu hình WordPress, loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng các thiết lập /wp-admin/wp-config.php.

--wordpressplus <TÊN DOMAIN>

ols1clk kịch bản sẽ cài đặt WordPress trên thư mục được khai báo , nếu không WordPress sẽ được cài đặt ở thư mục mặc định

--wordpresspath <ĐƯỜNG DẪN THƯ MỤC>

Đặt mysql / mariadb mật khẩu máy chủ gốc thay vì sử dụng một cách ngẫu nhiên.

--dbrootpassword <PASSWORD> HOẶC -r <PASSWORD>

kịch bản ols1clk cài đặt tên cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi WordPress.

--dbname <TÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU>

Đặt tên người dùng của WordPress trong mysql / mariadb.

--dbuser <TÊN NGƯỜI DÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU>

Đặt mật khẩu của WordPress trong mysql / mariadb thay vì sử dụng một cách ngẫu nhiên.

--dbpassword <PASSWORD CƠ SỞ DỮ LIỆU>

Theo mặc định ols1clk sẽ cài đặt để port  80, Nếu bạn muốn port khác bạn có thể sử dụng tùy chọn này

--listenport < SỐ PORT>

Đặt người sử dụng WordPress cho admin đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress, mặc định là wpuser.

--wpuser <TÊN ĐĂNG NHẬP WORDPRESS>

Đặt mật khẩu WordPress cho admin đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress.

--wppassword <PASSWORD ĐĂNG NHẬP WORDPRESS >

Thiết lập ngôn ngữ WordPress, mặc định là “en” cho tiếng Anh.

--wplang <WORDPRESSLANGUAGE>

Đặt tiêu đề trang web WordPress, mặc định là mysite.

--sitetitle <TIÊU ĐỀ WORDPRESS>

Gỡ OpenLiteSpeed và loại bỏ thư mục cài đặt ..

--uninstall

Gỡ bỏ OpenLiteSpeed, xoá thư mục cài đặt, và thanh trừng tất cả dữ liệu trong mysql / mariadb.

--purgeall

Hiển thị thông tin phiên bản

--version hoặc -v

Hiển thị trợ giúp

--help HOẶC -h

Ví dụ : Tôi gõ lệnh sau

# ./ols1clk.sh -a 123456 -r abcdef --lsphp 70 --dbname wordpress --dbuser userwordpress --dbpassword passwdwordpress -w

Trong lệnh này tôi đặt các thiết lập như sau

 • WebAdmin password: 123456
 • lsphp version: 70
 • Install wordpress: Yes
 • WordPress listenport: 80
 • Mysql root Password: abcdef
 • Database name: wordpress
 • Database username: userwordpress
 • Database password: passwdwordpress

Đến đây đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt 1-Click Openlitespeed với WordPress, hi vọng rằng với bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt máy chủ dễ dàng hơn, hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo . Chúc các bạn thành công !

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)